جار میل

جار میل

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: سرامیکهای پیشرفته

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر جعفر جوادپور

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: نرگس ناصحی گوگجه
شماره(های) تماس: 02177240540-6239
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
همراه داشتن ظرف جارمیل ضروری است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس