میکروسکوپ الکترونی روبشی

میکروسکوپ الکترونی روبشی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

آزمایشگاه: میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

مدیر آزمایشگاه: دکتر حمیدرضا رضایی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: TESCAN
نام مسئول: محمد حسین اثنی عشری
شماره(های) تماس: 77240148
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
قابلیت اندازه گیری تا ابعاد ۵۰ نانو متر از انواع مختلف نمونه ها مجهز به دتکتورهای: SE, BSE, EDS قابلیت آنالیز عنصری EDS به صورت نقطه ای، خطی و صفحه ای
تعرفه خدمات
  • دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد علم و صنعت به ازای هر ساعت ۲۰۰۰۰۰ ریال (تا سقف ۴ ساعت، حداقل زمان محاسبه شده برای سرویس دهی یک ساعت می باشد) - توافقی
  • دانشجوی دکتری دانشکده مواد علم و صنعت به ازای هر ساعت ۲۰۰۰۰۰ ریال (تا سقف ۱۰ ساعت، حداقل زمان محاسبه شده برای سرویس دهی یک ساعت می باشد) - توافقی
  • دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد علم و صنعت به ازای هر ساعت ۷۰۰۰۰۰ ریال (تعرفه پس از تکمیل شدن سقف مجاز، حداقل زمان محاسبه شده برای سرویس دهی ۳۰ دقیقه می باشد) - توافقی
  • دانشجوی دکتری دانشکده مواد علم و صنعت به ازای هر ساعت ۷۰۰۰۰۰ ریال (تعرفه پس از تکمیل شدن سقف مجاز، حداقل زمان محاسبه شده برای سرویس دهی ۳۰ دقیقه می باشد) - توافقی
  • دانشجوی کارشناسی دانشکده مواد علم و صنعت به ازای هر ساعت ۷۰۰۰۰۰ ریال (حداقل زمان محاسبه شده برای سرویس دهی ۳۰ دقیقه می باشد) - توافقی
  • اعضای هیئت علمی دانشکده مواد علم و صنعت به ازای هر ساعت ۷۰۰۰۰۰ ریال (حداقل زمان محاسبه شده برای سرویس دهی ۳۰ دقیقه می باشد) - توافقی
  • تعرفه دانشجویی غیر از موارد فوق به ازای هر ساعت ۱۰۵۰۰۰۰ ریال (حداقل زمان محاسبه شده برای سرویس دهی ۲۰ دقیقه می باشد) - توافقی
  • تعرفه آزاد به ازای هر ساعت ۱۴۰۰۰۰۰ ریال (حداقل زمان محاسبه شده برای سرویس دهی ۲۰ دقیقه می باشد) - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس