سیستم ردیاب چشمی EyeLink 1000 Plus Eye Tracker

سیستم ردیاب چشمی EyeLink 1000 Plus Eye Tracker

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی علوم و مهندسی اعصاب

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمدرضا دلیری- دکتر وحید شالچیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: SR Research Ltd
نام مسئول: پروانه سلامی
شماره(های) تماس: 73225628
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
EyeLink® 1000
Multiple Eye Tracking Solutions in One
The unique design of the EyeLink 1000 makes it possible for the system to be used with a chin or forehead rest (Head Supported) or without any head support (Remote / Head Free). The EyeLink 1000 can be used for both common laboratory use and in highly sensitive EEG, MEG and MRI environments.

Sampling Rate Head Supported: 2000 Hz Monocular / 1000 Hz Binocular 
Remote / Head Free: 500 Hz Monocular
Accuracy Head Supported: 0.25º -0.5º average accuracy
Remote / Head Free: 0.5º average accuracy
Resolution Head Supported: 0.01º RMS, micro-saccade resolution of 0.05º
Remote / Head Free:0.05º RMS, saccade resolution of 0.25
Real-time Data Access Head Supported: 1.4 msec (SD < 0.4 msec) @ 2000 Hz
Remote / Head Free: 3 msec (SD < 1.2 msec) @ 500 Hz
Participant Setup Very simple and easy. Typically less than 2-5 minutes.
 
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس