ازمایشگاه اشعه ایکس

ازمایشگاه اشعه ایکس

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: دکتر ماندانا عادلی

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) بوده و قابلیت انجام آنالیزهای کیفی بر روی نمونه های جامد در محدوده اعداد اتمی 92-11، آنالیز فازی وآنالیز تصویر قطب صفحات کریستالی را دارد.
تجهیزات و خدمات