متالوگرافی و سراموگرافی

متالوگرافی و سراموگرافی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: دکتر حسین عربی

آماده سازی نمونه های فلزی و سرامیکی، مشاهده ریزساختار میکروسکوپی و مطالعه ساختار درونی فلزات و آلیاژها و رابطه این ساختار با تركیب نمونه، شرایط انجماد و خواص شیمیایی و مكانیكی آنها در این آزمایشگاه صورت می گیرد. آزمایشگاه متالوگرافی شامل سه بخش پوساب زنی و پولیش، حکاکی شیمیایی و الکتریکی بمنظور مشاهده ریزساختار نمونه و درنهایت ثبت تصاویر سطحی است.