میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: دکتر حمیدرضا رضایی

میکروسکوپ الکترونی روبشی TESCAN مدل VEGA III ساخت کشور چک پوشش دهی Nano-Structure Coating مدل DSR1 ساخت کشور ایران در این آزمایشگاه عکسبرداری از انواع نمونه ها تا ابعاد ۵۰ نانو متر انجام می پذیرد. دکتورهای موجود عبارتند از: SE, BSE, EDS آنالیز عنصری EDS به صورت نقطه ای، خطی و صفحه ای انجام می گیرد. به منظور رسانا سازی نمونه ها پوشش دهی نقره بر روی نمونه ها انجام می گیرد.