آزمایشگاه تحقیقاتی علوم و مهندسی اعصاب

آزمایشگاه تحقیقاتی علوم و مهندسی اعصاب

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: دکتر محمدرضا دلیری- دکتر وحید شالچیان

رویکرد این آزمایشگاه تحقیقات کاربردی و مهندسی در حوزه مطالعات سیستم عصبی می باشد.

 مطالعات در این آزمایشگاه بر روی تحقیقـات بنیـادین در زمینـه  های ذیل می باشد:
- سیستم های عصبی و عصبی-عضلانی
- گسترش روش هـای تـشخیص، درمـان و توانبخشی با استفاده از روش های مهندسی
- طراحی و کاربرد واسط های سیستم عصبی جهت بازتوانی افراد دچار ضایعات عصبی و اندام های حسی و حرکتی
- کاربرد های فناوری عصبی و پروتز های عصبی در کنترل مغـز و کنترل اندامها
- تشخیص زود هنگام بیماریهای سیستم عصبی از جمله صرع، پارکینسون، ام اس، آلزایمر ، اوتیسم و  ALS
- درمان این گونه بیماری ها با استفاده از ایمپلنت های عصبی، مطالعات پایه علوم اعصاب و شناختی 
 

شماره تماس: 73225738-73225628
تجهیزات و خدمات