عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: دكتر خیر اندیش

در این آزمایشگاه به کمک کوره‌های مقاومتی موجود انواع روشهای عملیات حرارتی اعم از سخت كاری ، نرماله كردن، آنیل كردن و ...بر روی فلزات قابل انجام است . اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

  9 كوره مقاومتی، 3 كوره حمام نمك و 2 كوره تیوبی