آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: خانم دکتر بهشته سهرابی

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح توسط خانم دکتر سهرابی اداره می شود و در زمینه های تحقیقاتی 
ابرخازن ها، سلول های خورشیدی، مواد فعال سطحی طبیعی و مغناطیسی، شبیه سازی و محاسبات کوانتومی فعال می باشد.

روش های آزمایش به کار گرفته شده در این آزمایشگاه عبارتند از:

 • کشش سطحی
 • هدایت سنجی
 • PFG-NMR
 • پراکندگی دینامیکی نور
 • پتانسیل زتا
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری
 • ولتامتری چرخه ای
 • رسوب الکتروفورتیک
 • امپدانس
 • رسوب دهی بخار شیمیایی
 • شارژ و دشارژ گالوانواستاتیک
 • طیف سنجی UV-Vis

روش های محاسباتی

 • شبیه سازی دینامیکی مولکولی (MD)
 • نظریه ی تابع چگالی (DFT)
 • نظریه ی تابع چگالی وابسته به زمان (TD-DFT)

دستگاه های موجود در این آزمایشگاه که استفاده از آن ها برای دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران بدون هزینه می باشد، عبارتند از :

UV-Vis Spectrophotometer mini Shimadzu 1240

Conductometer Jenway،

Cyclic Voltammetry (Sama 500)،

Memmert Oven