آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: دکتر جعفر جواد پور

انواع خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه های مواد اولیه و فرآوری سرامیکها،دیرگدازها،پرسلانها و سیمان در این آزمایشگاه انجام می گیرد. آزمایشگاه در طبقه همکف دانشکده مهندسی مواد و متالورژی قرار دارد.