آزمایشگاه آنالیز مواد

آزمایشگاه آنالیز مواد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: آقای دکتر مسعود جمشیدی

آزمایشگاه آنالیز مواد قلب دانشکده مهندسی شیمی می باشد و با دارا بودن دستگاههای آنالیزی مهم از جمله دستگاه کروماتوگرافی مایع ()،کروماتوگرافی گازی()،دستگاه FTIRو... در امر تحقیق و پژهش دانشجویان واساتید را یاری می کند.
تجهیزات و خدمات