آزمایشگاه آنالیز مواد

آزمایشگاه آنالیز مواد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: آقای دکتر امین بازیاری

آزمایشگاه آنالیز مواد قلب دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز می باشد و با دارا بودن دستگاههای آنالیزی مهم از جمله دستگاه کروماتوگرافی مایع [HPLC)،کروماتوگرافی گازی(GC)،دستگاه طیف سنج مادون قرمز[FTIR] و... در امر تحقیق و پژهش دانشجویان واساتید را یاری می کند.
تجهیزات و خدمات