آزمایشگاه حالت جامد

آزمایشگاه حالت جامد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: محمد رضا زمانی

آزمایشگاه پژوهشی حالت جامد از سال 1390 با محدودیت تمرکز بر روی سلولهای خورشیدی آغاز به کار نمود. تهیه و بررسی لایه‌های نازک رسانا و نیمه رسانا از دیگر موارد مورد توجه دراین آزمایشگاه می‌باشند. در این آزمایشگاه روشهایی که در تهیه لایه نازک بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از : اسپاترینگ، سل- ژل، دکتر بلید و PVD                                           

با تهیه لایه‌های نازک، مورفولوژی و ویژگیهای فیزیکی آن مورد بررسی قرار گرفته و نقشی که لایه‌ی تهیه شده بعنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده سلول خورشیدی داراست مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این آزمایشگاه توجه ویژه‌ای به سلولهای خورشیدی رنگ دانه‌ای، انعطاف پذیر و ساختار معکوس وجود دارد و بطور کلی دانشجویان متعددی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و در قالب پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در آن مشغول به فعالیت علمی و پژوهشی می‌باشند.
تجهیزات و خدمات