آزمایشگاه لایه های نازک

آزمایشگاه لایه های نازک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: دکتر رسول اژئیان

زمینه کاری: حوزه فناوری نانو (لایه های نازک، درام های زیراکس آلی و معدنی  و نانولوله های کربنی) و انرژی های خورشیدی پلیمری نانوساختار (Organic solar cell) و سلول های خورشیدی پروتئینی