سنتز شیمی سبز و پلیمر

سنتز شیمی سبز و پلیمر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: اقای دکتر محمد رضا نعیمی جمال

توضیحات

میزان سرویس دهی به همکاران و مراجعین

کاربرد

مدل

نام دستگاه

 

1 نمونه روزانه

Differential Scanning Calorimeter

PerkinElmer

DSC

 

1 نمونه روزانه

Thermogravimetric Analyzer

PerkinElmer (1720-x)

TGA

 

1 نمونه روزانه

Infrared Spectrometer

شناسایی

PerkinElmer (5515)

IR

 

1 نمونه روزانه

Spectrophotometer

تعیین کمی مواد

PerkinElmer

UV-Vis

 

1 نمونه روزانه

سیستم تقطیر

Heidolph

روتاری

 

روزی 6 ساعت

سنتز

Samsung ME201

ماکروویو

 

1 نمونه روزانه

میزان خلوص

Thermo Scientific (9200)

نقطه ذوب

 

روزی 6 ساعت

سنتز

Retch MM2000

Ball mill

 

10 نمونه روزانه

جداسازی مواد

PerkinElmer

8420 Capillary Gas Chromatography

GC

 

1 نمونه روزانه

خشک کردن مواد

Buchi Glass

B-585

Oven

 

10 نمونه روزانه

وزن کردن

Kern PLS

ترازو

تجهیزات و خدمات