مرکزی

مرکزی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر ملاحسینی

آزمایشگاه مركزی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت تهران با دارا بودن دستگاه های پیشرفته و دقیق، نظیر انواع دستگاه های آنالیز طیف سنجی، آنالیز عنصری، آنالیز حرارتی و كروماتوگرافی، آماده ارائه خدمات پژوهشی می باشد. این خدمات شامل اندازه‎گیری، تجزیه و تحلیل نتایج داده های تجربی به دست آمده، مشاوره در ارتباط با آنالیز نمونه ها و انجام آنالیز طرح های تحقیقاتی و تأمین برخی امكانات و تجهیزات مكمل برای پژوهشگران و محققین دانشگاه ها و صنایع سراسر كشور می باشد.