مهندسی سطح و خوردگی

مهندسی سطح و خوردگی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: سعید رستگاری

در این آزمایشگاه ، فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی در کلیه مقاطع تحصیلی در زمینه خوردگی فلزات، پوشش دادن و مهندسی سطح انجام می­ شود . این آزمایشگاه قابلیت انجام تست خوردگی به کمک دستگاه پتانسیواستات و به روش پلاریزاسیون را داراست. پوشش دادن فلزات نیز با روش های مختلف شامل روش­ های الکتروشیمیایی نظیر انواع آبکاری با جریان مستقیم، پالسی و روش­های نفوذی از جمله سمانتاسیون بسته ای   (pack cementation ) و فاز گازی انجام می­ شود. مدیریت آزمایشگاه بر عهده دکتر سعید رستگاری است. آزمایشگاه خوردگی در طبقه همکف دانشکده مهندسی مواد و متالورژی قرار دارد.

تجهیزات و خدمات