سرامیکهای پیشرفته

سرامیکهای پیشرفته

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: آقای دکتر جعفر جوادپور

آزمایشگاه واقع در طبقه چهارم دانشکده است
تجهیزات و خدمات