شیشه و لعاب

شیشه و لعاب

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: دكتر افتخاری

امكان انجام عملیات حرارتی از دمای 600 تا 1700 درجه سانتیگراد
امكان ذوب نمونه های شیشه و لعاب تا محدوده دمای 1700 درجه سانتیگراد
امكان تست نمونه های با دستگاه اسپكتروفتومتر
امكان آسیاب نمونه های سرامیكی با دستگاه فست میل