مرکز تحقیقات فناوری نانو

مرکز تحقیقات فناوری نانو

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: دکتر علی بیت اللهی

 
تجهیزات و خدمات