لیست تجهیزات و خدمات

آب مقطر گیری - کارخانه سازنده: شرکت کیمیا رهاورد - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

آب مقطرگیری 2 بار تقطیر - کارخانه سازنده: Hamilton - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

احتراق مایکروویو - کارخانه سازنده: - مسئول: سجاد سبزعلیان - مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

اسپكتروفتومتر - کارخانه سازنده: PG - مسئول: مرضیه كرد - شیشه و لعاب

اسپکتروفوتومتر UV-Vis دیودی اریه - کارخانه سازنده: طیف سنج پیشرو پژوهش - مسئول: زهرا بیرانوند - آزمایشگاه آنالیز مواد

استیرر - کارخانه سازنده: hielscher - مسئول: ریحانه گودرزی - سنتزو دیرگداز

آسیاب گلوله ای (بالمیل) - کارخانه سازنده: Retsch MM-400 ، آلمان - مسئول: مینا ایمانی - آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی

آسیاب ماهواره ای - کارخانه سازنده: sanat ceram - مسئول: مونا روشن - سنتزو دیرگداز

آسیای فست میل - کارخانه سازنده: - مسئول: سجاد سبزعلیان - مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

الکتروپولیش متالوگرافی - کارخانه سازنده: شرکت صنعت سرام - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

آماده سازی نمونه - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین اثنی عشری - میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

آنالیز حرارتی همزمان (STA) - کارخانه سازنده: ساخت شرکت Bahr آلمان - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

اندازه گیری تراوایی نسبی مایع-مایع - کارخانه سازنده: ساخت شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

اندازه گیری زاویه تماس Contact angle - کارخانه سازنده: - مسئول: فرشته منصوری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح

اندازه گیری زاویه تماس و کشش بین سطحی - کارخانه سازنده: ساخت شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

اندازه گیری سطح ویژه (BET) - کارخانه سازنده: توسعه حسگرسازان آسیا - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان (Pendant Drop) - کارخانه سازنده: ساخت شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره چرخان (Spining Drop) - کارخانه سازنده: ساخت شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

اندازه گیری کشش سطحی - کارخانه سازنده: KSV-Sigma700-701 - مسئول: سپیده سعیدزاده - آزمایشگاه آنالیز مواد

اندازه گیری هدایت الکتریکی غشاهای پلیمری - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

اندازه گیری یونهای فلزی ION3 - کارخانه سازنده: Steroglass - مسئول: شیوا انواری - آزمایشگاه آنالیز مواد

اولتراسونیک پروب دار - کارخانه سازنده: hielscher-UP400-24 kHz، آلمان - مسئول: مینا ایمانی - آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی

اولتراسونیک پروبی - کارخانه سازنده: hielscher - مسئول: ریحانه گودرزی - سنتزو دیرگداز

آون - کارخانه سازنده: memmert - مسئول: ندا عبودزاده - عملیات حرارتی

آون - کارخانه سازنده: فن آزما گستر - مسئول: نرگس ناصحی گوگجه - سرامیکهای پیشرفته

آون آزمایشگاهی - کارخانه سازنده: memmert - مسئول: مونا روشن - سنتزو دیرگداز

آون آزمایشگاهی 110 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: Binder - مسئول: علی اکبر مسیحیان پور - آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

آون خلاء - کارخانه سازنده: nuve - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

آون صنعتی - کارخانه سازنده: Atra - مسئول: ریحانه گودرزی - سنتزو دیرگداز

آون عملیات حرارتی - کارخانه سازنده: Memmert آلمان - مسئول: مینا ایمانی - آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی

آون معمولی - کارخانه سازنده: Memmert آلمان - مسئول: مینا ایمانی - آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی

بررسی رفتار فازی سیال (PVT) - کارخانه سازنده: ساخت شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

برش مغزه - کارخانه سازنده: ساخت شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

پتانسیو استات - کارخانه سازنده: هلند - مسئول: هدیه گلدسته - مهندسی سطح و خوردگی

پتانسیو/گالوانواستات - کارخانه سازنده: ساخت شرکت Princeton Applied Research امریکا - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

پتانسیواستات / گالوانواستات - کارخانه سازنده: کیان شار دانش - مسئول: شیوا انواری - آزمایشگاه آنالیز مواد

پراش پرتوی ایکس (XRD) - کارخانه سازنده: BRUKER - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

پرس تک محوره سرد و استحکام فشاری - کارخانه سازنده: Pilot 3 Controls - مسئول: مونا روشن - سنتزو دیرگداز

پرس دستی - کارخانه سازنده: - مسئول: سحر هاشمی داریان - سرامیکهای پیشرفته

پرس دستی هیدرولیک - کارخانه سازنده: شرکت صنعت سرام - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

پرینتر سه بعدی - کارخانه سازنده: TOP 3DP - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

پلاستومتر (ففرن کورن) - کارخانه سازنده: شرکت صنعت سرام - مسئول: علی اکبر مسیحیان پور - آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

پمپ باد - کارخانه سازنده: Mecafer - مسئول: مونا روشن - سنتزو دیرگداز

پمپ سرنگی - کارخانه سازنده: سامانه تجهیز دانش - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

پوشش دهی نقره - کارخانه سازنده: NSC - مسئول: محمد حسین اثنی عشری - میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

تخلخل سنج هلیوم (HP) - کارخانه سازنده: ساخت شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

ترازو 4 رقم اعشار - کارخانه سازنده: Electronic Balance - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

ترازو با دقت چهار رقم اعشار - کارخانه سازنده: Scientech - مسئول: ریحانه گودرزی - سنتزو دیرگداز

ترازو دیجیتال(دقت 0.01 گرم) - کارخانه سازنده: AND - مسئول: علی اکبر مسیحیان پور - آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

ترازوی چهار رقم اعشار - کارخانه سازنده: ساخت شرکت shimadzu - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

ترازوی دیجیتال با دقت ده هزارم گرم - کارخانه سازنده: Sartorius -آمریکا - مسئول: مینا ایمانی - آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی

جار میل - کارخانه سازنده: - مسئول: نرگس ناصحی گوگجه - سرامیکهای پیشرفته

جارمیل - کارخانه سازنده: - مسئول: مونا روشن - سنتزو دیرگداز

جک بتن شکن - کارخانه سازنده: Azmoon - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

حمام اولتراسونیک - کارخانه سازنده: Elma-S ، آلمان - مسئول: مینا ایمانی - آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی

حمام اولتراسونیک - کارخانه سازنده: پارس نهند - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

حمام اولتراسونیک - کارخانه سازنده: Fritsch - مسئول: مونا روشن - سنتزو دیرگداز

خشک کن الکتریکی - کارخانه سازنده: صنعت سرام - مسئول: سجاد سبزعلیان - مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

خشک کن انجمادی (Freeze Dryer) - کارخانه سازنده: تجهیزات سازان پیشتاز - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

خشک کن پاششی (Spray Dryer) - کارخانه سازنده: درسا بهساز - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

خمش سه نقطه ای - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

خوردگی رفتگی - کارخانه سازنده: صنعت سرام - مسئول: سجاد سبزعلیان - مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

دستگاه استحکام سنج خمشی سه نقطه ای - کارخانه سازنده: شرکت صنعت سرام - مسئول: علی اکبر مسیحیان پور - آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

دستگاه اندازه گیری سطح ویژه (BET) و آنالیز جذب و دفع شیمیایی (TPR- TPD) - کارخانه سازنده: ساخت شرکت توسعه حسگرسازان آسیا - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

دستگاه اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات - کارخانه سازنده: P.A. Hilton Ltd. - مسئول: فرزاد بازدیدی طهرانی - آزمایشگاه انتقال حرارت

دستگاه برش - کارخانه سازنده: sanat ceram - مسئول: ریحانه گودرزی - سنتزو دیرگداز

دستگاه سنجش استحکام خمشی دیجیتال 100 کیلوگرمی - کارخانه سازنده: شرکت صنعت سرام - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

دستگاه سنجش استحکام خمشی دیجیتال 1000 کیلوگرمی - کارخانه سازنده: شرکت صنعت سرام - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

دستگاه کشش، فشار و خستگی تک محوره ی 5 تن - کارخانه سازنده: ساخت شرکت سنتام - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

دستگاه لایه نشانی تبخیر فیزیکی بخار در خلاء (PVD) - کارخانه سازنده: هندوستان - HINDIVAC - مسئول: محمد زارع گاریزی - آزمایشگاه لایه های نازک

دستگاه لایه نشانی کندوپاش مغناطیسی (Magnetron Sputtering) - کارخانه سازنده: ایران – پوشش های نانوساختار - مسئول: محمد زارع گاریزی - آزمایشگاه لایه های نازک

دستگاه مغزه گیر - کارخانه سازنده: ساخت شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

روتاری - کارخانه سازنده: hielscher - مسئول: مونا روشن - سنتزو دیرگداز

روتاری با پمپ خلاء - کارخانه سازنده: Heidolph آلمان - مسئول: مینا ایمانی - آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی

ریزسختی سنج اتوماتیک - کارخانه سازنده: شاب ساری - مسئول: علیرضا عطایی - متالوگرافی و سراموگرافی

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Hettich آلمان - مسئول: مینا ایمانی - آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی

سانتیریفیوژ - کارخانه سازنده: پل ایده آل تجهیز - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

سانتیریفیوژ - کارخانه سازنده: پل ایده آل تجهیز - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

سانتیریفیوژ - کارخانه سازنده: پل ایده آل تجهیز - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

سختی سنج - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

سختی‌سنج ویکرز - کارخانه سازنده: - مسئول: سجاد سبزعلیان - مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

سنگ شکن فکی - کارخانه سازنده: شرکت صنعت سرام - مسئول: علی اکبر مسیحیان پور - آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

سیستم پردازش تصویر و ویدیو - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد امین مهر علیان - پردازش تصویر و ویدیو

سیستم پردازش سریع - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد امین مهر علیان - پردازش تصویر و ویدیو

سیستم ردیاب چشمی EyeLink 1000 Plus Eye Tracker - کارخانه سازنده: SR Research Ltd - مسئول: پروانه سلامی - آزمایشگاه تحقیقاتی علوم و مهندسی اعصاب

ضخامت سنج - کارخانه سازنده: ساخت شرکت elcometer - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس XRF - کارخانه سازنده: ساخت شرکت PHILIPS هلند - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

فست میل جهت آسیاب نمونه سرامیكی - کارخانه سازنده: صنعت سرام - مسئول: مرضیه كرد - شیشه و لعاب

كوره الكتریكی 1250 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: آتبين - مسئول: مرضیه كرد - شیشه و لعاب

كوره الكتریكی 1500 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: آذركوره - مسئول: مرضیه كرد - شیشه و لعاب

كوره الكتریكی 1700 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: آترا - مسئول: مرضیه كرد - شیشه و لعاب

كوره تیوبی 1000 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: آذر كوره - مسئول: ندا عبودزاده - عملیات حرارتی

كوره حمام نمك 300 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: آذر كوره - مسئول: ندا عبودزاده - عملیات حرارتی

كوره مقاومتی 1000 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: آذر كوره - مسئول: ندا عبودزاده - عملیات حرارتی

كوره مقاومتی 1000 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: آتبين - مسئول: ندا عبودزاده - عملیات حرارتی

كوره مقاومتی 1200 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: آذر كوره - مسئول: ندا عبودزاده - عملیات حرارتی

کاتر رومیزی - کارخانه سازنده: BUEHLER - مسئول: علیرضا عطایی - متالوگرافی و سراموگرافی

کروماتوگرافی گازی دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC- 14A ساخت شركت Shimadzu - کارخانه سازنده: Shimatzu - مسئول: معصومه رمضانی قرا - مرکزی

کروماتوگرافی گازی (GC) - کارخانه سازنده: Varian - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) - کارخانه سازنده: Merck Hitachi - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

کروماتوگرافی یونی (IC) - کارخانه سازنده: Metrohm - مسئول: شیوا انواری - آزمایشگاه آنالیز مواد

کشش سطحی مایعات - کارخانه سازنده: SIGMA 700 - مسئول: فرشته منصوری - آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح

کوره - کارخانه سازنده: Exciton، - مسئول: مینا ایمانی - آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی

کوره سه منطقه ای (Electrical Furnace) و لایه نشانی به روش بخار شیمیایی (CVD) - کارخانه سازنده: ایران – نانوشات - مسئول: محمد زارع گاریزی - آزمایشگاه لایه های نازک

کوره 1100 - کارخانه سازنده: Exciton - مسئول: شیوا انواری - آزمایشگاه آنالیز مواد

کوره 1100 - کارخانه سازنده: آذر کوره - مسئول: سحر هاشمی داریان - سرامیکهای پیشرفته

کوره 1700 سانتی گراد - کارخانه سازنده: AFTECH - مسئول: مونا روشن - سنتزو دیرگداز

کوره القایی - کارخانه سازنده: تپکا - مسئول: سجاد سبزعلیان - مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

کوره الکتریکی باکسی 1600 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: آذر کوره - مسئول: علی اکبر مسیحیان پور - آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

کوره الکتریکی باکسی 1250 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: شرکت آذر کوره - مسئول: علی اکبر مسیحیان پور - آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

کوره الکتریکی باکسی 1400 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: شرکت آذر کوره - مسئول: علی اکبر مسیحیان پور - آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

کوره الکتریکی باکسی آذر 1200 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: شرکت آذر کوره - مسئول: علی اکبر مسیحیان پور - آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

کوره الکتریکی تیوپی 1600 درجه سانتیگراد - کارخانه سازنده: شرکت آذر کوره - مسئول: علی اکبر مسیحیان پور - آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

کوره‌ الکتریکی عملیات حرارتی 1500 درجه - کارخانه سازنده: شرکت صنعت سرام - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

کوره الکتریکی(Electrical Furnace) - کارخانه سازنده: ایران- اکسایتون - مسئول: محمد زارع گاریزی - آزمایشگاه لایه های نازک

کوره باکسی 1100 درجه سانتی گراد - کارخانه سازنده: Exciton - مسئول: ریحانه گودرزی - سنتزو دیرگداز

کوره باکسی 1600 درجه سانتی گراد - کارخانه سازنده: Carbolite - مسئول: ریحانه گودرزی - سنتزو دیرگداز

کوره باکسی 1720 درجه سانتی گراد - کارخانه سازنده: Azar - مسئول: مونا روشن - سنتزو دیرگداز

کوره تیوبی 1200 درجه سانتی‌گراد - کارخانه سازنده: آذر کوره - مسئول: سجاد سبزعلیان - مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

کوره تیوبی 1250 اتمسفر کنترل - کارخانه سازنده: Azar - مسئول: ریحانه گودرزی - سنتزو دیرگداز

کوره تیوبی 1600 درجه سانتی گراد - کارخانه سازنده: Pyro Therm - مسئول: مونا روشن - سنتزو دیرگداز

کوره مقاومتی 1200 درجه سانتی‌گراد (عمودی) - کارخانه سازنده: صنعت سرام - مسئول: سجاد سبزعلیان - مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

کوره مقاومتی 1200درجه سانتی‌گراد (جعبه‌ای) - کارخانه سازنده: آترا - مسئول: سجاد سبزعلیان - مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

کوره مقاومتی 1200درجه سانتی‌گراد (جعبه‌ای) - کارخانه سازنده: آترا - مسئول: سجاد سبزعلیان - مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC) - کارخانه سازنده: ساخت شرکت تجهیزات سازان پیشتاز - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

مانت گرم - کارخانه سازنده: BUEHLER - مسئول: علیرضا عطایی - متالوگرافی و سراموگرافی

مانت گرم با سیستم آبگرد - کارخانه سازنده: شرکت صنعت سرام - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

متالوگرافی - کارخانه سازنده: صنعت سرام مهر البرز - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

محاسبه دانسیته و تخلخل به روش ارشمیدس - کارخانه سازنده: Sartorius - مسئول: ریحانه گودرزی - سنتزو دیرگداز

مغناطومتر نمونه مرتعش -VSM(Vibrating sample magnetometer) - کارخانه سازنده: - مسئول: سید محمد میرکاظمی - مواد مغناطیسی نوری الکتریکی

میکروسکوپ الکترونی روبشی - کارخانه سازنده: TESCAN - مسئول: محمد حسین اثنی عشری - میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) - کارخانه سازنده: جمهوری چک TESCAN - مسئول: محمد زارع گاریزی - آزمایشگاه لایه های نازک

میکروسکوپ نوری - کارخانه سازنده: MBC-10 - مسئول: مونا روشن - سنتزو دیرگداز

میکروسکوپ نوری پلاریزه با دوربین - کارخانه سازنده: HUVITZ - مسئول: علیرضا عطایی - متالوگرافی و سراموگرافی

میکروسکوپ نیروی اتمی - کارخانه سازنده: آرا پژوهش - مسئول: ابوالفضل اسکندری - آزمایشگاه حالت جامد

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) - کارخانه سازنده: ساخت شرکت آرا پژوهش - مسئول: مهدیه فصاحت - آزمایشگاه مرجع مرکزی

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) - کارخانه سازنده: آرا پژوهش - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

میکروکاتر اره دقیق - کارخانه سازنده: BUEHLER - مسئول: علیرضا عطایی - متالوگرافی و سراموگرافی

میکروکاتر سرعت پایین - کارخانه سازنده: BUEHLER - مسئول: علیرضا عطایی - متالوگرافی و سراموگرافی

میکسر - کارخانه سازنده: Pyro Therm - مسئول: ریحانه گودرزی - سنتزو دیرگداز

نیتروژن‌دهی پلاسمایی - کارخانه سازنده: - مسئول: سجاد سبزعلیان - مرکز تحقیقات آلومینیم ایران

هاون عقیق - کارخانه سازنده: - مسئول: مینا ایمانی - آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی

هدایت سنج - کارخانه سازنده: Crison - مسئول: شیوا انواری - آزمایشگاه آنالیز مواد

همزن الکتریکی پایه دار برای مخلوط کردن دوغاب - کارخانه سازنده: شرکت صنعت سرام - مسئول: علی اکبر مسیحیان پور - آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

همزن مکانیکی پره ای - کارخانه سازنده: IK آلمان - مسئول: مینا ایمانی - آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد معدنی

هموژنایزر اولتراسونیک - کارخانه سازنده: bandelin - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

هموژنایزر پروب دار التراسونیک - کارخانه سازنده: توسعه فناوری مافوق صوت - مسئول: علیرضا عطایی - متالوگرافی و سراموگرافی

ویسکومتر ریزشی - کارخانه سازنده: صنعت سرام - مسئول: علی اکبر مسیحیان پور - آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

ویسکومتر نوع R و L - کارخانه سازنده: polyvisc - مسئول: پرستو حاجی زین العابدین - آزمایشگاه آنالیز مواد

ویکات - کارخانه سازنده: ابزار خاک - مسئول: علی اکبر مسیحیان پور - آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک

AAS اسپکتروسکوبی جذب اتمی طیف سنجی جذب اتمی شعله ای - کارخانه سازنده: shimadzo ژاپن - مسئول: معصومه رمضانی قرا - مرکزی

Adsorption/Desorption Porosimetry-BET - کارخانه سازنده: micromeritics. USA - مسئول: معصومه رمضانی قرا - مرکزی

Diffuse Reflection Spectroscopy DRS. جامد UV - کارخانه سازنده: Shimadzu. ژاپن - مسئول: معصومه رمضانی قرا - مرکزی

DSC کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC: Differential Scanning Calorimetery) - کارخانه سازنده: تجهیزات سازان پیشتاز- ایران - مسئول: معصومه رمضانی قرا - مرکزی

Fourier Transform Infrared Spectroscopy-FTIR - کارخانه سازنده: shimadzo ژاپن - مسئول: معصومه رمضانی قرا - مرکزی

Freeze dryer خشک کن انجمادی - کارخانه سازنده: تجهیزات سازان پیشتاز - مسئول: معصومه رمضانی قرا - مرکزی

Gas Chromatography - Mass Spectrometry - کارخانه سازنده: perkin Elmer - مسئول: معصومه رمضانی قرا - مرکزی

HMOR - کارخانه سازنده: Jiaxue - مسئول: فرشید فرزانه - سنتزو دیرگداز

ICP پلاسمای جفت شده ی القایی آنالیزعنصری. - کارخانه سازنده: shimadzo ژاپن - مسئول: معصومه رمضانی قرا - مرکزی

MATS-2010SD Hysteresisgraph - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی ملکی - مرکز تحقیقات فناوری نانو

pH سنج - کارخانه سازنده: Crison - مسئول: شیوا انواری - آزمایشگاه آنالیز مواد

RF-6000 Spectrouorophotometer - کارخانه سازنده: Shimatzu - مسئول: معصومه رمضانی قرا - مرکزی

Rotary Evaporator - کارخانه سازنده: Heidolph - مسئول: سحر هاشمی داریان - سرامیکهای پیشرفته

XRD - کارخانه سازنده: Jeol - مسئول: مهدیه سعادت - ازمایشگاه اشعه ایکس

XRD - کارخانه سازنده: Dron-8 - مسئول: مهدیه سعادت - ازمایشگاه اشعه ایکس